Hari Hari mu adalah Umur mu..

العلماء هم ضالتي في كل بلدة وهم بغيتي ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء // Orang-orang yang berilmu agama adalah orang yang kucari di setiap tempat. Mereka adalah tujuan yang selalu kucari. Dan aku menemukan keshalihan hatiku di dalam bergaul dengan mereka. (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء , IV/85 )

Imam Malik bin Anas Rahimahullah berkata:

“Sunnah itu bagaikan bahtera nabi Nuh, barangsiapa menaikinya nescaya dia akan selamat, dan barangsiapa yang terlambat dari bahtera tersebut, pasti dia akan tenggelam.”

Dikeluarkan oleh Imam As-Suyuti dalam Miftahul Jannah fil I’tisom bis Sunnah

Ikuti Jalan Kebenaran; Jauhi Jalan Kesesatan!

Berkata Fudhail bin ‘Iyadh:

“Ikutilah jalan-jalan kebenaran itu, jangan hiraukan walaupun sedikit orang yang mengikutinya;

Jauhkanlah dirimu daripada jalan-jalan kesesatan dan janganlah terpesona dengan ramainya orang yang menempuh jalan kebinasaan!”

Al-I’tisom Imam Asy-Syatibi

Ujub dan Berpaling daripada al-Quran dan as-Sunnah

Berkata Fudhail bin Iyadh:

“Jikalau bahawasanya si Mubtadi’ (pelaku bid’ah) itu tawaduk (merendah diri) pada Kitab Allah dan Sunnah nabiNya pastinya ia akan mengikuti (kedua-dua)nya dan tidak melakukan bid’ah, tetapi dia ingin mengagumkan orang lain dengan pemikirannya sehingga ia menjadikan apa yang telah ia ciptakan (bid’ah) sebagai panduannya.”

Kitab as-Sowariful anil Haq, bab Ujub)

Meninggalkan Bid’ah dan Setiapnya adalah Kesesatan

Dan di antara Usul Ahlus Sunnah adalah:

“Dan meninggalkan bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan.”

No. 3 dan 4 dalam Usul as-Sunnah Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.

Kebenaran Tidak Akan Diterima Melainkan Yang Mencarinya

Berkata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab:

Dan diketahui, bahawasanya kebenaran itu tidak akan diterima melainkan bagi mereka yang mencarinya.

((Majmu’atu at-Tauhid, Ar-Risalah al-Uula))

Menyelisihi Sunnah Akan Ditimpa Fitnah dan Azab

Imam Darul Hijrah (al-Madinah al-Munawwarah) (Imam Malik) berkata,

“Barangsiapa membuat perkara baru dalam urusan umat ini yang tidak pernah berada di atasnya generasi pertama umat ini, maka ia telah mengira bahawa Rasulullah SAW berkhianat dalam menyampaikan risalah Allah SWT ini, kerana Allah SWT telah berfirman:

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuredhai Islam itu sebagai agama bagimu.” (Surah al-Maidah:3)

Maka perkara-perkara yang bukan termasuk urusan agama pada waktu itu, bererti bukan termasuk urusan agama pula pada zaman sekarang ini. Keadaan akhir umat ini tidaklah menjadi baik kecuali dengan apa yang membuatkan generasi pertama umat ini baik. (yakni Hadis dan Athar para Sahabat).”

Imam Hasan bin Ali al-Barbahari (wafat pada tahun 329H) berkata,

“Waspadalah kamu terhadap perkara-perkara baru (dalam agama) yang kecil, kerana bid’ah-bid’ah kecil itu jika sering dilakukan maka akan menjadi besar. Demikian pula setiap bid’ah yang diada-adakan dalam umat ini asal mulanya kecil menyerupai al-haq (kebenaran), lalu orang-orang yang masuk ke dalamnya menjadi tertipu, kemudian ia tidak bisa keluar darinya, sehingga hal itu (seakan-akan) menjadi suatu perkara agama yang harus ditaati, maka ia pun menyimpang dari jalan (yang benar), lalu keluar dari Islam. Maka perhatikanlah – semoga Allah merahmatimu – setiap orang yang kamu dengarkan ucapannya, khususnya dari orang-orang yang hidup pada zamanmu, maka janganlah kamu tergesa-gesa dan masuk ke dalamnya sehingga kamu bertanya dan meneliti terlebih dahulu, apakah ada seorang sahabat nabi atau seorang ulama yang membicarakan perkara itu. Maka jika kamu mendapatkan sebuah atsar (riwayat) dari mereka yang membenarkannya, maka berpegang teguhlah dengannya dan jangan meninggalkannya. Jangan pula memilih jalan selainnya kerana kelak kamu akan jatuh ke dalam api Neraka.”

Syarhus Sunnah, Karya Al-Barbahari, hal.68

Abdullah ibn Mas’ud RA pernah berkata:

“Janganlah kamu berbuat bid’ah dan berlebih-lebihan dalam agama. Wajib atas kamu berpegang teguh dengan perkara agama yang dahulu kala (ajaran Rasulullah SAW yang murni).”

Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/54) dan Ibn Baththah dengan sanad yang sahih.

—————————————-

Sumber: Syarah Usul As-Sunnah, Imam Ahmad, pensyarah: Shaikh Walib bin Muhammad Nubaih, Pustaka Darul Ilmi, hal. 39-40

Leave a Comment